Gorrit en Trijntsje

Wat in feest om hjirre te utfanhusjen. In sfearfolle, skjinne, smaakfol ynrjochte keamer en in hiel fersoarge moarnsbrochje. Tige tank foar alles. We komme grif noch ris wer!